Nehemiah 11:33

ABP_Strongs(i)
  33 G* Hazor, G* Ramah, G* Gittaim,