Ezekiel 43:8

ABP_GRK(i)
  8 G1722 εν G3588 τω G5087 τιθέναι αυτούς G1473   G3588 το G4290.1 πρόθυρόν μου G1473   G1722 εν G3588 τοις G4290.1 προθύροις αυτών G2532 και G3588 τας G5393.2 φλιάς μου G1473   G2192 εχομένας G3588 των G5393.2 φλιών αυτών G1473   G2532 και G1325 έδωκαν G5109 τοίχον μου G1473   G5613 ως G4912 συνεχόμενον εμού G1473   G2532 και G1473 αυτών G2532 και G953 εβεβήλωσαν G3588 το G3686 όνομα G3588 το G39 άγιον μου G1473   G1722 εν G3588 ταις G458 ανομίαις αυτών G1473   G3739 αις G4160 εποίουν G2532 και G1625.3 εξέτριψα G1473 αυτούς G1722 εν G2372 θυμώ μου G1473   G2532 και G1722 εν G5408 φόνω