Ruth 4:7

  4:7   2532 και And 3778 τούτο this 3588 το was the 1345 δικαίωμα ordinance 1715 έμπροσθεν in former times 1722 εν in 3588 τω   * Ισραήλ Israel 1909 επί for 3588 την the 70.2 αγχιστείαν right of inheritance, 2532 και and 1909 επί for 3588 το the 465 αντάλλαγμα equivalent, 3588 του   2476 στήσαι to establish 3956 πάντα every 3056 λόγον matter. 5277.3 υπελύετο [2untied 435 ανήρ 1A man] 3588 το   5266-1473 υπόδημα αυτού his sandal, 2532 και and 1325 εδίδου he gave it 3588 τω to 4139-1473 πλησίον αυτού his neighbor, 3588 τω to the one 70.4 αγχιστεύοντι acting as next of kin 3588 την   70.2-1473 αγχιστείαν αυτού for his right of inheritance; 2532 και and 3778 τούτο this 1510.7.3 ην was 3142 μαρτύριον testimony 1722 εν in * Ισραήλ Israel.