Ruth 3:9

  3:9   2036-1161 είπε δε And he said, 5100 τις Who 1510.2.2 ει are 1473 συ you? 3588-1161 η δε And she 2036 είπεν said, 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am * Ρουθ Ruth, 3588 η   1399-1473 δούλη σου your maidservant; 2532 και and 4016 περιβαλείς you shall put 3588 το   4419-1473 πτερύγιόν σου your garment border 1909 επί upon 3588 την   1399-1473 δούλην σου your maidservant, 3754 ότι for 70.3 αγχιστεύς [2a relative 1510.2.2-1473 ει συ 1you are].