Romans 5:18

  5:18   686 άρα It is so 3767 ούν then 5613 ως as 1223 δι΄ through 1520 ενός one 3900 παραπτώματος transgression 1519 εις it was unto 3956 πάντας all 444 ανθρώπους men 1519 εις for 2631 κατάκριμα condemnation; 3779 ούτως so 2532 και also 1223 δι΄ through 1520 ενός one 1345 δικαιώματος right action 1519 εις it was unto 3956 πάντας all 444 ανθρώπους men 1519 εις for 1347 δικαίωσιν justification 2222 ζωής of life.