Romans 3:8

  3:8   2532 και and 3361 μη not, 2531 καθώς as 987 βλασφημούμεθα we are blasphemed, 2532 και and 2531 καθώς as 5346-5100 φασί τινες some say 1473 ημάς we 3004 λέγειν say, 3754 ότι that, 4160 ποιήσωμεν We should do 3588 τα the 2556 κακά bad things 2443 ίνα that 2064 έλθη [3should come 3588 τα 1the 18 αγαθά 2good things]. 3739 ων Their 3588 το   2917 κρίμα judgment 1738-1510.2.3 ένδικόν εστι is just.