Romans 14:19

  14:19   686 άρα So 3767 ούν then 3588 τα the things 3588 της   1515 ειρήνης of peace 1377 διώκωμεν we should pursue, 2532 και and 3588 τα the things 3588 της of the 3619 οικοδομής edifying 3588 της the thing 1519 εις for 240 αλλήλους one another.