Revelation 9:3

  9:3   2532 και And 1537 εκ out of 3588 του the 2586 καπνού smoke 1831 εξήλθον came forth 200 ακρίδες locusts 1519 εις unto 3588 την the 1093 γην earth; 2532 και and 1325 εδόθη [2was given 1473 αυταίς 3to them 1849 εξουσιά 1authority], 5613 ως as 2192 έχουσιν [5have 1849 εξουσίαν 6authority 3588 οι 1the 4651 σκορπίοι 2scorpions 3588 της 3of the 1093 γης 4earth].