Psalms 89:8

  89:8   2962 κύριε O lord, 3588 ο the 2316 θεός God 3588 των of the 1411 δυνάμεων forces, 5100 τις who 3664 όμοιός is likened 1473 σοι to you? 1415-1510.2.2 δυνατός ει You are mighty, 2962 κύριε O lord, 2532 και and 3588 η   225-1473 αλήθειά σου your truth 2945 κύκλω is round about 1473 σου you.