Psalms 77:8

  77:8   2228 η Or, 1519 εις [3at 5056 τέλος 4the end 3588 το   1656-1473 έλεος αυτού 2his mercy 609 αποκόψει 1will he cut off]? 4931 συνετέλεσε Did he finish entirely 4487 ρήμα his discourse 575 από from 1074 γενεάς generation 1519 εις to 1074 γενεάν generations?