Psalms 77:10

  77:10   2532 και And 2036 είπα I said, 3568 νυν now 756 ηρξάμην I began. 3778 αύτη This 3588 η is the 241.3 αλλοίωσις change 3588 της of the 1188 δεξιάς right hand 3588 του of the 5310 υψίστου highest.