Psalms 73:13

  73:13   2532 και And 2036 είπα I said, 686 άρα Surely 3154.1 ματαίως in folly 1344 εδικαίωσα I justified 3588 την   2588-1473 καρδίαν μου my heart, 2532 και and 3538 ενιψάμην washed 1722 εν [2in 121 αθώοις 3innocent things 3588 τας   5495-1473 χείράς μου 1my hands];