Psalms 5:7

  5:7   1473-1161 εγώ δε But I, 1722 εν in 3588 τω the 4128 πλήθει multitude 3588 του   1656-1473 ελέους σου of your mercy 1525 εισελεύσομαι shall enter 1519 εις into 3588 τον   3624-1473 οίκον σου your house. 4352 προσκυνήσω I shall do obeisance 4314 προς towards 3485 ναόν [2temple 39-1473 άγιόν σου 1your holy] 1722 εν in 5401 φόβω the fear 1473 σου of you.