Psalms 28:1

  28:1   4314 προς To 1473 σε you, 2962 κύριε O lord, 2896 κεκράξομαι I shall cry out. 3588 ο   2316-1473 θεός μου My God, 3361 μη do not 3902.1 παρασιωπήσης remain silent 575 απ΄ from 1473 εμού me! 3379 μή ποτε lest at any time 3902.1 παρασιωπήσης you should remain silent, 2532 και and 3666 ομοιωθήσομαι I shall be likened 3588 τοις to the 2597 καταβαίνουσιν ones going down 1519 εις into 2978.1 λάκκον the pit.