Psalms 1:2

  1:2   237.1 αλλ΄ η But 1722 εν [2is in 3588 τω 3the 3551 νόμω 4law 2962 κυρίου 5of the lord 3588 το   2307-1473 θέλημα αυτού 1his will]; 2532 και and 1722 εν in 3588 τω   3551-1473 νόμω αυτού his law 3191 μελετήσει he shall meditate 2250 ημέρας day 2532 και and 3571 νυκτός night.