Psalms 113:2

  113:2   1510.4 είη May [4be 3588 το 1the 3686 όνομα 2name 2962 κυρίου 3of the lord] 2127 ευλογημένον for blessing 575 από from 3588 του the 3568 νυν present 2532 και and 2193 έως unto 3588 του the 165 αιώνος eon.