Numbers 9:11

  9:11   1722 εν In 3588 τω the 3376 μηνί [2month 3588 τω   1208 δευτέρω 1second], 1722 εν on 3588 τη the 5065 τεσσαρεσκαιδεκάτη fourteenth 2250 ημέρα day 4314 προς towards 2073 εσπέραν evening, 4160 ποιήσουσιν they shall prepare 1473 αυτό it; 1909 επ΄ upon 106 αζύμων unleavened breads 2532 και and 4088.1 πικρίδων bitter herbs 2068 φάγονται they shall eat 1473 αυτό it.