Numbers 18:7

  18:7   2532 και And 1473 συ you 2532 και and 3588 οι   5207-1473 υιοί σου your sons 3326 μετά after 1473 σου you 1301 διατηρήσετε shall observe 3588 την   2405-1473 ιερατείαν υμών your priesthood 2596 κατά according to 3956 πάντα every 5158 τρόπον manner 3588 του of the 2379 θυσιαστηρίου altar, 2532 και and 3588 το the thing 1738.2 ένδοθεν within 3588 του the 2665 καταπετάσματος veil; 2532 και and 3008 λειτουργήσετε you shall officiate 3588 τας the 3009 λειτουργίας ministrations 1390 δόμα as a gift 3588 της   2405-1473 ιερατείας υμών of your priesthood. 2532 και And 3588 ο the 241 αλλογενής foreigner 3588 ο   4365 προσπορευόμενος going to it 599 αποθανείται shall die.