Numbers 16:14

  16:14   2532 και and 1519 εις into 1093 γην a land 4482 ρέουσαν flowing 1051 γάλα milk 2532 και and 3192 μέλι honey 1521 εισήγαγες you brought 1473 ημάς us, 2532 και and 1325 έδωκας you gave 1473 ημίν to us 2819 κλήρον a lot of inheritance 68 αγρού of field 2532 και and 290 αμπελώνας vineyards? 3588 τους [2the 3788 οφθαλμούς 3eyes 3588 των   444-1565 ανθρώπων εκείνων 4of those men 1581 εξέκοψας 1Would you have cut out]? 3756 ουκ We do not 305 αναβαίνομεν ascend.