Numbers 15:6

  15:6   2532 και And 3588 τω for the 2919.1 κριώ ram, 3752 όταν whenever 4160 ποιήτε you offer 1473 αυτόν it 1519 εις for 3645.1 ολοκάρπωμα a whole burnt-offering 2228 η or 1519 εις for 2378 θυσίαν a sacrifice offering, 4160 ποιήσεις you shall prepare 2378 θυσίαν a sacrifice 4585 σεμιδάλεως of fine flour -- 1417 δύο two 1181 δεκάτα tenths 378.4 αναπεποιημένης being prepared 1722 εν in 1637 ελαίω olive oil, 3588 το the 5154 τρίτον third 3588 του of the 1511 ιν hin.