Matthew 2:15

  2:15   2532 και And 1510.7.3 ην he was 1563 εκεί there 2193 έως until 3588 της the 5054 τελευτής decease * Ηρώδου of Herod, 2443 ίνα that 4137 πληρωθή should be fulfilled 3588 το the thing 4483 ρηθέν having been spoken 5259 υπό by 3588 του the 2962 κυρίου Lord 1223 διά through 3588 του the 4396 προφήτου prophet, 3004 λέγοντος saying, 1537 εξ From out of * Αιγύπτου Egypt 2564 εκάλεσα I called 3588 τον   5207-1473 υιόν μου my son.