Leviticus 26:43

  26:43   2532 και And 3588 η the 1093 γη land 1459 εγκαταλειφθήσεται shall be abandoned 575 απ΄ of 1473 αυτών them. 5119 τότε Then 4327 προσδέξεται [3shall favorably receive 3588 η 1the 1093 γη 2land] 3588 τα   4521-1473 σάββατα αυτής her Sabbaths, 1722 εν in 3588 τω   2049-1473 ερημωθήναι αυτήν her being made desolate 1223 δι΄ because of 1473 αυτούς them. 2532 και And 1473 αυτοί they 4327 προσδέξονται shall accept 3588 τας the things 1438 εαυτών of their own 458 ανομίας lawlessness, 446.2 ανθ΄ ων because 3588 τα   2917-1473 κρίματά μου [2my judgments 5237 υπερείδον 1they overlooked], 2532 και and 3588 τοις   4366.2-1473 προστάγμασί μου [2my orders 4360 προσώχθισαν 1they loathed] 3588 τη   5590-1473 ψυχή αυτών in their soul.