Leviticus 20:6

  20:6   2532 και And 5590 ψυχή a soul 3739 η who 302 αν ever 1872 επακολουθήση should follow after 1447.1 εγγαστριμύθοις ones who deliver oracles 2228 η or 1883.3 επαοιδοίς enchanters, 5620 ώστε so as 1608 εκπορνεύσαι to fornicate 3694 οπίσω after 1473 αυτών them, 2186 επιστήσω I will set 3588 το   4383-1473 πρόσωπόν μου my face 1909 επί against 3588 την   5590-1473 ψυχήν εκείνην that soul, 2532 και and 622 απολώ I will destroy 1473 αυτήν it 1537 εκ from out of 3588 του   2992-1473 λαού αυτής its people.