Leviticus 20:27

  20:27   2532 και And 435 ανήρ a man 2228 η or 1135 γυνή woman 3739 ος who 302 αν ever 1096-1473 γένηται αυτών of them should become 1447.1 εγγαστρίμυθος a deliverer of oracles 2228 η or 1883.3 επαοιδός enchanter, 2288 θανάτω to death 2289 θανατούσθωσαν let them be put to death -- 297 αμφότεροι both! 3037 λίθοις By stones 3036 λιθοβολήσετε stone 1473 αυτούς them! 1777-1510.2.6 ένοχοί εισι they are liable.