Leviticus 20:18

  20:18   2532 και And 435 ανήρ a man 3739 ος who 302 αν ever 2837 κοιμηθή should go to bed 3326 μετά with 1135 γυναικός a woman 599.8 αποκαθημένης sitting apart, 2532 και and 601 αποκαλύψει shall uncover 3588 την   808-1473 ασχημοσύνην αυτής her indecency, 3588 την   4077-1473 πηγήν αυτής [2her flow 601 απεκάλυψε 1he uncovered], 2532 και and 3778 αύτη she 601 απεκάλυψε uncovered 3588 την the 4511 ρύσιν flow 3588 του   129-1473 αίματος αυτής of her blood; 1842 εξολοθρευθήσονται [2shall be utterly destroyed 297 αμφότεροι 1both] 1537 εκ from 3588 της   1074-1473 γενεάς αυτών their generation.