Judges 9:15

  9:15   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 η 1the 4471.2 ράμνος 2white-thorn shrub] 4314 προς to 3588 τα the 3586 ξύλα trees, 1487 ει If 1722 εν in 225 αληθεία truth 5548 χρίετέ you anoint 1473 με me 1473 υμείς yourselves 3588 του   936 βασιλεύειν to reign 1909 εφ΄ over 1473 υμάς you, 1205 δεύτε come 3982 πεποίθατε rely 1722 εν in 3588 τη   4629.2-1473 σκέπη μου my protection; 2532 και and 1508 ει μη if not 1831 εξέλθοι may [2come forth 4442 πυρ 1fire] 1537 εκ from 3588 της the 4471.2 ράμνου white-thorn shrub, 2532 και and 2719 καταφάγοι may it devour 3588 τας the 2748 κέδρους cedars 3588 του   * Λιβάνου of Lebanon.