Judges 9:16

  9:16   2532 και And 3568 νυν now, 1487 ει if 1722 εν in 225 αληθεία truth 2532 και and 1722 εν in 5047 τελειότητι soundness 4160 εποιήσατε you made 2532 και even 936-3588-* εβασιλεύσατε τον Αβιμέλεχ Abimelech reign, 2532 και and 1487 ει if 2573 καλώς [2well 4160 εποιήσατε 1you did] 3326 μετά with * Ιεροβάαλ Jerubbaal, 2532 και and 3326 μετά with 3588 του   3624-1473 οίκου αυτού his house, 2532 και and 1487 ει if 2596 κατά according to 3588 το the 468 ανταπόδομα recompense 3588 της of 5495-1473 χειρός αυτού his hand 4160 εποιήσατε you did 1473 αυτώ to him,