Judges 19:26

  19:26   2532 και And 2064 ήλθεν [3came 3588 η 1the 1135 γυνή 2woman] 4404 τοπρωϊ in the morning, 2532 και and 4098 έπεσε fell 3844 παρά by 3588 την the 2374 θύραν door 3588 του of the 4440 πυλώνος vestibule 3588 του of the 3624 οίκου house 3588 του of the 435 ανδρός man 3739 ου of whom 1510.7.3 ην [2was 3588 ο   2962-1473 κυριός αυτής 1her master] 1563 εκεί there, 2193 έως until 3739 ου of which time 1307.1 διέφαυσε light shown through.