Judges 17:2

  17:2   2532 και And 2036 είπε he said 3588 τη to 3384-1473 μητρί αυτού his mother, 3588 τους The 5507 χιλίους thousand 2532 και and 1540 εκατόν hundred 694 αργυρίου pieces of silver 3588 τους   4815 συλληφθέντας seized from 1473 σοι you, 2532 και and 1844 εξώρκισας you adjured 2532 και and 2036 είπας said it 1722 εν in 3588 τοις   3775-1473 ωσίν μου my ears -- 2400 ιδού behold, 3588 το the 694 αργύριον silver 3844 παρ΄ is with 1473 εμοί me, 1473 εγώ I 2983 έλαβον took 1473 αυτό it. 2532 και And 2036 είπεν [2said 3588 η   3384-1473 μήτηρ αυτού 1his mother], 2127 ευλογημένος Being blessed is 3588 ο   5207-1473 υιός μου my son 1722 εν in 3588 τω the 2962 κυρίω lord.