Joshua 7:21

  7:21   1492 είδον I beheld 1722 εν in 3588 τη the 4307.2 προνομή spoils 5588.1 ψιλήν standing bare 4164 ποικίλην [3colored robe 1520 μίαν 1one 2570 καλήν 2goodly], 2532 και and 1250 διακόσια two hundred 1323 δίδραχμα double-drachmas 694 αργυρίου of silver, 2532 και and 1100 γλώσσαν [2wedge 5552 χρυσήν 3of gold 1520 μίαν 1one] -- 4004 πεντήκοντα fifty 1323 διδράχμων double-drachmas 3643.3-1473 ολκή αυτής its scale weight. 2532 και And 1937 επεθύμησα I coveted 1473 αυτών them, 2532 και and 2983 έλαβον I took. 2532 και And 2400 ιδού behold, 3778 ταύτα these 2928 κέκρυπται are hid 1722 εν in 3588 τη the 1093 γη ground 1722 εν in 3588 τη   4633-1473 σκηνή μου my tent, 2532 και and 3588 το the 694 αργύριον silver 2928 κέκρυπται is hid 5270 υποκάτω underneath 1473 αυτών them.