Joshua 5:15

  5:15   2532 και And 3004 λέγει [4says 3588 ο 1the 751.2 αρχιστράτηγος 2commander-in-chief 2962 κυρίου 3of the lord] 4314 προς to * Ιησούν Joshua, 3089 λύσαι Untie 3588 του   5266-1473 υπόδημά σου your sandal 1537 εκ from 3588 των   4228-1473 ποδών σου your feet! 3588-1063 ο γαρ for the 5117 τόπος place 1909 εφ΄ upon 3739 ω which 2476 έστηκας you stand 1909 επ΄ upon 1473 αυτού it 39-1510.2.3 άγιός εστι is holy. 2532 και And 4160-* εποίησεν Ιησούς Josua did 3779 ούτως thus.