Joshua 4:19

  4:19   2532 και And 3588 ο the 2992 λαός people 305 ανέβη ascended 1537 εκ from out of 3588 του the * Ιορδάνου Jordan 1181 δεκάτη on the tenth 3588 του of the 3376 μηνός [2month 3588 του   4413 πρώτου 1first]. 2532 και And 2689.2 κατεστρατοπέδευσαν [4bivouacked 3588 οι 1the 5207 υιοί 2sons * Ισραήλ 3of Israel] 1722 εν in * Γαλγάλοις Gilgal 2596 κατά in 3313 μέρος the part 3588 το   4314 προς towards 2246 ηλίου the sun, 395 ανατολών rising 575 από by 3588 της   * Ιεριχώ Jericho.