Joshua 21:25

  21:25   2532 και And 575 από from 3588 του the 2255 ημίσους half 5443 φυλής tribe * Μανασσή of Manasseh, 3588 την   * Τανάχ Tanach 2532 και and 3588 τα the 873 αφωρισμένα parts being separated 3588 τα   4314 προς with 1473 αυτή it, 2532 και and 3588 την   * Γεθρεμμών Gath-rimmon 2532 και and 3588 τα the 873 αφωρισμένα parts being separated 3588 τα   4314 προς with 1473 αυτή it -- 4172 πόλεις [2cities 1417 δύο 1two].