Joshua 19:40

  19:40   2532 και And 3588 τη to the 5443 φυλή tribe 5207 υιών of the sons * Δαν of Dan 2596 κατά according to 1218-1473 δήμους αυτών their peoples 1831 εξήλθεν came forth 3588 ο the 2819 κλήρος [2lot 3588 ο   1442 έβδομος 1seventh].