Joshua 14:4

  14:4   3754 ότι For 1510.7.6 ήσαν [4were 3588 οι 1the 5207 υιοί 2sons * Ιωσήφ 3of Joseph] 1417 δύο two 5443 φυλαί tribes -- * Μανασσή Manasseh 2532 και and * Εφραϊμ Ephraim. 2532 και And 3756 ουκ [2was not 1325 εδόθη 3given 3310 μερίς 1a portion] 3588 τοις to the * Λευίταις Levites 1722 εν in 3588 τη the 1093 γη land, 237.1 αλλ΄ η but only 4172 πόλεις cities 2730 κατοικείν to dwell in, 2532 και and 3588 τα   4258.4-1473 προάστεια αυτών their outskirts 3588 τοις   2934-1473 κτήνεσιν αυτών for their cattle 2532 και and 3588 τα   2934-1473 κτήνη αυτών their herds.