John 4:25

  4:25   3004 λέγει [3says 1473 αυτώ 4to him 3588 η 1The 1135 γυνή 2woman], 1492 οίδα I know 3754 ότι that 3323 μεσίας Messiah 2064 έρχεται comes, 3588 ο the one 3004 λέγομενος being called 5547 Χριστός Christ; 3752 όταν whenever 2064 έλθη he should come, 1565 εκείνος that one 312 αναγγελεί will announce 1473 ημίν to us 3956 πάντα all things.