Job 35:15

  35:15   2532 και And 3568 νυν now 3754 ότι that 3756-1510.2.3 ουκ έστιν he is not 1980 επισκεπτόμενος numbering 3709-1473 οργήν αυτού his anger, 2532 και and 3756-1097 ουκ έγνω he knows not 3900 παραπτώματι [2transgressions 4970 σφόδρα 1exceeding],