Job 21:22

  21:22   4220 πότερον Is it 3756 ουχ not 3588 ο the 2962 κύριος lord 1510.2.3 εστιν who is 3588 ο the one 1321 διδάσκων teaching 4907 σύνεσιν understanding 2532 και and 1989.1 επιστήμην higher knowledge? 1473-1161 αυτός δε And is it not he who 4680 σοφούς [2the wise 1252 διακρινεί 1litigates].