Job 21:15

  21:15   5100 τι What 2425 ικανός is fit 3754 ότι that 1398 δουλεύσομεν we shall serve 1473 αυτώ him? 2532 και and 5100 τις what 5622 ωφέλεια benefit, 3754 ότι that 528 απαντήσομεν we shall meet 1473 αυτώ with him?