Jeremiah 47:4

  47:4   1722 εν in 3588 τη the 2250 ημέρα day, 3588 τη in the 2064 ερχομένη coming one, 3588 του   622 απολέσαι to destroy 3956 πάντας all 3588 τους the 246 αλλοφύλους Philistines, 2532 και and 853 αφανιώ to obliterate 3588 την   * Τύρον Tyre 2532 και and * Σιδώνα Sidon 2532 και and 3956 πάντας all 3588 τους the 2645 καταλοίπους rest 3588 της   996-1473 βοηθείας αυτών of their helpers, 3754 ότι for 1842-2962 εξολοθρεύσει κύριος the lord will utterly destroy 3588 τους the 246 αλλοφύλους Philistines 3588 τους of the 2645 καταλοίπους remnants 3588 των of the 3520 νήσων islands 3588 της of * Καππαδοκίας Cappadocia.