Jeremiah 33:18

  33:18   2532 και And 1537 εκ from 3588 των the 2409 ιερέων priests 2532 και and * Λευιτών Levites 3756-1952 ουκ επιλείψει it shall not be deficient 435 ανήρ for a man 1799 ενώπιόν to be before 1473 μου me 4374 προσφέρων offering 3646 ολοκαύτωμα whole burnt-offerings, 2532 και and 2368 θυμιών an incense 1435 δώρον gift, 2532 και and 4160 ποιών doing 2378 θυσίαν a sacrifice 3956 πάσας all 3588 τας the 2250 ημέρας days.