James 4:13

  4:13   33 άγε Come 3568 νυν now, 3588 οι O ones 3004 λέγοντες saying, 4594 σήμερον Today 2532 και and 839 αύριον tomorrow 4198 πορευσώμεθα we should go 1519 εις to 3592 τήνδε thus 3588 την the 4172 πόλιν city, 2532 και and 4160 ποιήσωμεν we should spend 1563 εκεί there 1763 ενιαυτόν [2year 1520 ένα 1one], 2532 και and 1710 εμπορευσώμεθα should trade, 2532 και and 2770 κερδησώμεν should make gain,