Isaiah 57:16

  57:16   3756 ουκ [2not 1519 εις 5into 3588 τον 6the 165 αιώνα 7eon 1556 εκδικήσω 1I shall 3punish 1473 υμάς 4you], 3761 ουδέ nor 1275 διαπαντός [3always 3710 οργισθήσομαι 1shall I be provoked to anger 1473 υμίν 2with you]; 4151-1063 πνεύμα γαρ for a spirit 3844 παρ΄ from 1473 εμού me 1831 εξελεύσεται shall go forth, 2532 και and 4157 πνοήν [4breath 3956 πάσαν 3all 1473 εγώ 1I 4160 εποίησα 2made].