Isaiah 27:7

  27:7   3361 μη Is it not 5613 ως as 1473 αυτός he 3960 επάταξε struck others, 2532 και even 1473 αυτός he himself 3779 ούτως so 4141 πληγήσεται shall be struck? 2532 και And 5613 ως as 1473 αυτός he 337 ανείλεν did away with, 2532 και also 1473 αυτός he himself 3779 ούτως thus 337 αναιρεθήσεται shall be done away with?