Isaiah 24:2

  24:2   2532 και And 1510.8.3 έσται [3will be 3588 ο 1the 2992 λαός 2people] 5613 ως as 2409 ιερεύς priests; 2532 και and 3588 ο the 3816 παις servant 5613 ως as 3588 ο the 2962 κύριος master; 2532 και and 3588 η the 2321.1 θεράπαινα female attendant 5613 ως [2as 3588 η 3the 2959 κυρία 4lady 1510.8.3 έσται 1will be]; 3588 ο the one 59 αγοράζων buying 5613 ως as 3588 ο the 4453 πωλών one selling; 3588 ο the one 1155 δανείζων borrowing 5613 ως as 3588 ο the one 1155 δανειζόμενος lending; 2532 και and 3588 ο the one 3784 οφείλων owing 5613 ως as 3739 ω the one who 3784 οφείλει is owed.