Isaiah 11:7

  11:7   2532 και And 1016 βούς the ox 2532 και and 715 άρκτος bear 1006 βοσκηθήσονται shall graze 260 άμα together, 2532 και and 260 άμα [3together 1510.8.6 έσονται 2will be 3588 τα   3813-1473 παιδία αυτών 1their offspring]; 2532 και and 3023 λέων the lion 5613 ως [3as 1016 βους 4an ox 2068 φάγεται 1shall eat 892 άχυρα 2straw].