Hosea 12:6

  12:6   2532 και And 1473 συ you 1722 εν [2to 2316-1473 θεώ σου 3your God 1994 επιστρέψεις 1shall return]; 1656 έλεον [2mercy 2532 και 3and 2917 κρίμα 4judgment 5442 φυλάσσου 1guard], 2532 και and 1448 έγγιζε approach 4314 προς to 3588 τον   2316-1473 θεόν σου your God 1275 διαπαντός always!