Habakkuk 3:18

  3:18   1473-1161 εγώ δε yet I 1722 εν [2in 3588 τω 3the 2962 κυρίω 4 lord 21 αγαλλιάσομαι 1shall exult]; 5463 χαρήσομαι I will rejoice 1909 επί over 3588 τω   2316 θεώ God 3588 τω   4990-1473 σωτηρί μου my deliverer.