Genesis 44:30

  44:30   3568 νυν Now 3767 ουν then, 1437 εάν if 1531 εισπορεύωμαι I should enter 1519 εις to 3588 τον   3816-1473 παίδά σου your servant 3962 πατέρα [3father 1161 δε 1and 1473 ημών 2our], 2532 και and 3588 το the 3813 παιδίον child 3361 μη should not 1510.3 η be 3326 μεθ΄ with 1473 ημών us, 3588-1161 η δε then know 5590-1473 ψυχή αυτού his life 1582 εκκρέμαται depends 1537 εκ on 3588 της   3778 τούτου this one's 5590 ψυχής life.