Genesis 31:15

  31:15   3756 ουχ Are we not 5613 ως [2as 3588 αι 3the 245 αλλότριαι 4aliens 3049 λελογίσμεθα 1considered] 1473 αυτώ to him? 4097-1063 πέπρακε γαρ For he has sold 1473 ημάς us, 2532 και and 2719 κατέφαγε by eating up 2603.2 καταβρώσει a thing devoured 3588 το   694-1473 αργύριον ημών our silver.